Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej sp14.jaworzno.edu.pl oraz strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

ul. Niemcewicza 7a
43-600 Jaworzno
tel.
(32) 762-93-26
E-mail: sekretariat@sp14.jaworzno.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Poniżej wymieniono niezgodności lub wyłączenia:

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-19

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Informacje zwrotne

W przypadku wszelkich problemów z dostępnością prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna