Szkoła Podstawowa nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny - mgr Katarzyna Czerkawska

 

GODZINY PRACY :

PONIEDZIAŁEK    12:00 - 16:00

WTOREK   -----------------

 ŚRODA   8:00 - 14:00

CZWARTEK   12:00 - 16:00

PIĄTEK    -----------------

 

Zadania pedagoga specjalnego:

 

1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, a także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy jest m.in.:

- rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wsparcie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, a także ich mocnych stron.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

 5. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,w tym np. z:

- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

- placówkami doskonalenia nauczycieli,

- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

- pracownikiem socjalnym,

- asystentem rodziny,

- kuratorem sądowym i innymi.