Terminy rekrutacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

09
03.2020

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy.

 

Źródło:

 • https://www.gov.pl/web/edukacja/zawody-potrzebne-na-rynku-pracy--obwieszczenie-ministra-edukacji-narodowej

   

  Kuratorium Oświaty w Katowicach – delegatura w Sosnowcu ( 8 stycznia 2020r)

  Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

   

  • języka polskiego                        21 kwietnia 2020 r. (wtorek),

  • matematyki                               22 kwietnia 2020 r. (środa),

  • języka obcego nowożytnego     23 kwietnia 2020 r. (czwartek).

   

  Terminy dodatkowe:

   

  • język polski                            1 czerwca 2020 r. (poniedziałek),

  • matematyka                           2 czerwca 2020 r. (wtorek),

  • język obcy nowożytny            3 czerwca 2020 r. (środa).

   

  Terminy ogłaszania wyników egzaminów, przekazania szkołom oraz wydania uczniom wyników i zaświadczeń:

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty - 19 czerwca 2020 r.

  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń - 19 czerwca 2020 r.

  • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym - 26 czerwca 2020 r.

   

  Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

   

   

  od 18 maja 2020r do 22 czerwca 2020r - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami

   

  do 1 czerwca 2020r - Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami dwujęzycznymi wraz z wymaganymi dokumentami

   

  do 10 czerwca 2020r – Przeprowadzenie:

   

  • sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – za zgodą ministra właściwego ds. oświaty(art.134 ust.5 ustawy Prawo Oświatowe

   

  • prób sprawności fizycznej (art.137 ust.4 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  • sprawdzianu kompetencji językowych (art.140 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  • sprawdzianu predyspozycji językowych – klasy wstępne (art.140 ust.2 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  do 12 czerwca 2020r – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik:

   

  • sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,

   

  • prób sprawności fizycznej,

   

  • sprawdzianu kompetencji językowych,

   

  • sprawdzianu predyspozycji językowych – klasy wstępne.

   

  do 30 czerwca 2020r - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

   

  do 7 lipca 2020r - Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów (w tym oświadczeń) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem art.150 ust.7 ustawy prawo Oświatowe.

   

  8 lipca 2020r - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły (art.158 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe)

   

  do 10 lipca 2020r – Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

   

  do 20 lipca 2020r  - Potwierdzanie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego o którym mowa w art.134 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe. do 21 lipca 2020r - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   


   

  INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH:

   

   

  • Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl/

   

  • Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja

   

  • Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/

   

  • Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php